حضور ما در ایران فارما – 2018
رزومه فعالیتهای ما
آموزش فریزدرایر
تعمیرات فریزدرایر
Maintenance
وکیوم و خلاء
VACUUM
معتبرسازی فریزدرایر
Validation
ساخت فریزدرایر
Freezedryer
تعمیرات پیشگیرانهPM
در صنایع دارویی
اطلاعات بیشتر…
اطلاعات بیشتر…
اطلاعات بیشتر…
اطلاعات بیشتر…
اطلاعات بیشتر…
تامین قطعات
Supply Parts
آموزشهای تخصصی
Education
مشاوره
CONSULTANT
طراحی سیکل
Maintenance
کالیبراسیون
Calibration
اطلاعات بیشتر…
اطلاعات بیشتر…
اطلاعات بیشتر…
اطلاعات بیشتر…
اطلاعات بیشتر…