فرایند کلی فریزدرایر در یک نگاه اجمالی

ویدیوی زیر ، فرایند فریزدرایینگ(Freezedrying) یا لیوفیلیزاسیون(Lyophilization) را در یک دستگاه فریزدرایر(Freezedryer) نشان میدهد.