از حضور شما سپاسگزاریم .
این صفحه در حال بروز رسانی میباشد . بزودی بر میگردیم .
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
مفاهیم بنیادین در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
اصطلاحات نت
نگهداری و تعمیرات
مفهوم BM
Break down Mmaintenance
مفهوم EM
Emergency Maintenance
مفهوم TPM
Total Productive Maintenance
مفهوم CM
 Corrective Maintenance
مفهوم CBM
Condition Based Maintenance
مفهوم RCM
Reliability Centered Maintenance
مفهوم FMEA
Failure Mode and Effect Analysis
مفهومRCFA
Root Cause Failure Analysis
مفهوم MTBF
Mean Time Between Failure
مفهوم MTTR
Mean Time To Repair
مفهوم OEE
Overall Equipment Effectiveness