آموزشهای تخصصی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)در صنایع دارویی – نظامی – غذایی
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مقدماتیPM

ویژه صنایع دارویی

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پیشرفتهPM

ویژه صنایع دارویی

شاخصهای کلیدی عملکردKPI در PM

ویژه صنایع دارویی

تحلیل علل ریشه خرابی ها RCFA

ویژه صنایع دارویی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
مدیریت دارایی های فیزیکی

ویژه صنایع دارویی

نت بهره ور فراگیر TPM

ویژه صنایع دارویی

نت مبتنی بر شرایط CBM

ویژه صنایع دارویی

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

ویژه صنایع دارویی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
مدیریت مکانیزه تعمیرات CMMS

ویژه صنایع دارویی

اثربخشی کلی تجهیزات OEE

ویژه صنایع دارویی

نت خودگردان (اپراتوری) AM

ویژه صنایع دارویی

تروتکنولوژی

ویژه صنایع دارویی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
مدیریت پیمانکاران سیستم نگهداری و تعمیرات

ویژه صنایع دارویی

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر ریسک

ویژه صنایع دارویی

ممیزی سیستم نگهداری و تعمیرات

ویژه صنایع دارویی

بازرسی مبتنی بر ریسک RBI

ویژه صنایع دارویی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…
اطلاعات بیشتر و ثبت نام…