سایت ایران فریزدرایر با همکاری موسسه تخصصی اندیشمندان دیار داریوش نماینده ECA و مجری دوره های کوتاه مدت کاربردی در صنعت دارو ،دوره های ذیل را برگزار میکند .
 آموزشهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهPM

ویژه صنایع دارویی

آموزشهای مرتبط با معتبرسازی VALIDATION

ویژه صنایع دارویی

آموزشهای مرتبط با فریزدرایینگ

ویژه صنایع دارویی

آموزشهای مرتبط با سیستم های هوا تمیز و آب خالص

ویژه صنایع دارویی

معرفی دوره ها
معرفی دوره ها
معرفی دوره ها
معرفی دوره ها
 آموزشهای مرتبط با استریلیزاسیون و اتوکلاو

ویژه صنایع دارویی

آموزشهای مرتبط با اتوماسیون صنعتی

ویژه صنایع دارویی

آموزشهای مرتبط با GMP

ویژه صنایع دارویی

آموزشهای مرتبط با دستگاههای صنعت دارو

ویژه صنایع دارویی

معرفی دوره ها
معرفی دوره ها
معرفی دوره ها
معرفی دوره ها